Pulkit Samrat, Ali Fazal, Varun Sharma at Whistling Woods

Ali Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (16).JPGVarun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (16).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (15).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (17).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (19).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (9).JPG

Pulkit Samrat, Ali Fazal, Varun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 .

Ali Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (14).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (8).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (9).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (10).JPGVarun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (16).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (18).JPGPulkit Samrat, Ali Fazal, Varun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (27).JPGPulkit Samrat at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (17).JPGPulkit Samrat, Ali Fazal, Varun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (25).JPG

Varun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (17).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (15).JPGPulkit Samrat, Ali Fazal, Varun Sharma at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (26).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (16).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (17).JPGAli Fazal at Whistling Woods in Filmcity, Mumbai on 14th Aug 2013 (19).JPG

LEAVE A REPLY