Nauheed Cyrusi, Sarah Jane Dias, Perina Qureshi, Mini Mathur, Ratna Pathak Shah, Sapna Bhavnani, Shaina NC, Shamita Shetty, Sona Mohapatra, Tisca Chopra, Dolly Thakore at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016.

Nauheed Cyrusi

Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Nauheed Cyrusi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Pernia Qureshi

Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Perina Qureshi at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Ratna Pathak Shah

Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Ratna Pathak Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Sapna Bhavnani

Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sapna Bhavnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Sarah Jane

Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sarah Jane Dias at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Shaina NC

Shaina NC at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shaina NC at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shaina NC at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Shamita Shetty

Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Shamita Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Sona Mahapatra

Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Sona Mohapatra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

TTisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016isca CTisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Tisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016hopraTisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Tisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Tisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Tisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Tisca Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

2016 Lakme Fashion Week

at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Dolly Thakore

Dolly Thakore at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Dolly Thakore at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Dolly Thakore at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Dolly Thakore at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

Mini Mathur

Mini Mathur at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Mini Mathur at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Mini Mathur at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Mini Mathur at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016Mini Mathur at Lakme Fashion Week 2016 Day 2 on 25th Aug 2016

LEAVE A REPLY