Karishma Tanna, Upen Patel, Karan mehra, Nakuul Mehta, Rashmi Desai, nandish Sandhu, Ragini Khanna, Riddhi Dogra, Simone Singh, Supriya Pilgaonkar, Tony Singh, Deeya Singh, Urvashi Dholakia, Shaheer Sheikh, Asha Negi, Rithvik Dhanjani, Aishwarya Sakhuja, Jamnadas Majethia, Juhi Parmar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015.

Aishwarya Sakhuja

Aishwarya Sakhuja at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Aishwarya Sakhuja at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Aishwarya Sakhuja at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Aishwarya Sakhuja at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Aishwarya Sakhuja at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Asha Negi

Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Ritwik Dhanjani

Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Asha Negi, Rithvik Dhanjani at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Star Pariwar Awards

at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Jamnadas Majethia

Jamnadas majethia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Jamnadas majethia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Juhi Parmar

Juhi Parmar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Juhi Parmar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Karan Mehra

Karan mehra at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karan mehra at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karan mehra, Nakuul Mehta  at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karan mehra, Nakuul Mehta  at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Nakuul Mehta

Karan mehra, Nakuul Mehta  at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karan mehra, Nakuul Mehta  at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Nakuul Mehta at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Nakuul Mehta at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Nakuul Mehta at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Nakuul Mehta at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Nakuul Mehta at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Karishma Tanna

Karishma Tanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karishma Tanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karishma Tanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Upen Patel

Karishma Tanna, Upen Patel at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Ragini Khanna

Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Ragini Khanna at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Rashmi Desai

Rashmi Desai, nandish Sandhu at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Nandish Sandhu

Rashmi Desai, nandish Sandhu at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Rashmi Desai, nandish Sandhu at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Riddhi Dogra

Riddhi Dogra at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Riddhi Dogra at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Riddhi Dogra at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Shaher Shaikh

Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Shaheer Sheikh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Simone Singh

Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Simone Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Supriya Pilgaonkar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Supriya Pilgaonkar at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Tony Singh

Tony Singh, Deeya Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Tony Singh, Deeya Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Deeya Singh

Tony Singh, Deeya Singh at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

Urvashi Dholakia

Urvashi Dholakia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Urvashi Dholakia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Urvashi Dholakia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Urvashi Dholakia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015Urvashi Dholakia at Star Pariwar Awards in Mumbai on 17th May 2015

LEAVE A REPLY