Abhishek Kapoor, Pragya Yadav, Ragini Khanna, manasi Scott, Surily Goel, Yuvraj Singh, Zaheer Khan, Ekta Kapoor, Sohail Khan, Arjun Rampal, Mehr Jessia, Ali Zafar, Amit Sadh at Abhishek Kapoor’s wedding bash for close friends in Juhu on 4th May 2015.

Abhishek Kapoor

Abhishek KapoorAbhishek KapoorAbhishek KapoorAbhishek KapoorAbhishek KapoorAbhishek Kapoor

Ali Zafar

Ali Zafar at Abhishek KapoorAli Zafar at Abhishek KapoorAli Zafar at Abhishek KapoorAli Zafar at Abhishek KapoorAli Zafar at Abhishek KapoorAli Zafar at Abhishek Kapoor

Amit Sadh

Amit Sadh at Abhishek KapoorAmit Sadh at Abhishek KapoorAmit Sadh at Abhishek Kapoor

Arjun Rampal

Arjun Rampal, Mehr Jessia at Abhishek KapoorArjun Rampal, Mehr Jessia at Abhishek Kapoor

Mehr Jessia

Arjun Rampal, Mehr Jessia at Abhishek KapoorArjun Rampal, Mehr Jessia at Abhishek KapoorMehr Jessia at Abhishek KapoorMehr Jessia at Abhishek Kapoor

Party Events

at Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoorat Abhishek Kapoor

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor at Abhishek KapoorEkta Kapoor at Abhishek KapoorEkta Kapoor at Abhishek Kapoor

Manasi Scott

Manasi Scott at Abhishek KapoorManasi Scott at Abhishek KapoorManasi Scott at Abhishek KapoorManasi Scott at Abhishek Kapoor

Ragini Khanna

Ragini Khanna at Abhishek KapoorRagini Khanna at Abhishek KapoorRagini Khanna at Abhishek KapoorRagini Khanna at Abhishek KapoorRagini Khanna at Abhishek KapoorRagini Khanna at Abhishek Kapoor

Sohail Khan

Sohail Khan at Abhishek KapoorSohail Khan at Abhishek KapoorSohail Khan at Abhishek KapoorSohail Khan at Abhishek KapoorSohail Khan at Abhishek Kapoor

Surily Goel

Surily Goel at Abhishek KapoorSurily Goel at Abhishek KapoorSurily Goel at Abhishek Kapoor

Yuvraj

Yuvraj Singh at Abhishek KapoorYuvraj Singh, Zaheer Khan at Abhishek Kapoor

Zaheer Khan

Yuvraj Singh, Zaheer Khan at Abhishek Kapoor

LEAVE A REPLY