Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69

Abhishek Rawat, Vinita Joshi, Priya Tandon, Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014.

Rati Pandey

Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Rati Pandey at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014

Priya Tandon

Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Priya Tandon at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014

Television Events

at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014

Abhishek Rawat

Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014

Vinita Joshi

Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014Abhishek Rawat, Vinita Joshi at Bhatak Lena Bawre serial bash at Villa 69 in Mumbai on 2nd June 2014

LEAVE A REPLY