Ekta, Abhishek, Nandita, Vikramaditya, Rohit Shetty at Jagran Film Festival

Ekta Kapoor, Abhishek Bachchan, Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane, Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018 .

Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ahishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ahishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ahishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Abhishek Bachchan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Party Events

at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Dinesh Vijan

Dinesh Vijan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Dinesh Vijan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Dinesh Vijan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Dinesh Vijan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Dinesh Vijan at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Rohit Shetty

Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Rohit Shetty at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Vikramaditya Motwane

Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Vivaan Shah

Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Vivaan Shah at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Nandita Das

Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das, Dinesh Vijan, Vivaan Shah, Vikramaditya Motwane at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Nandita Das at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018Ekta Kapoor at Jagran Film Festival in the Taj Santacruz on 21st Sept 2018

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.