Katrina Kaif at Arpita Khan’s home for Ganesh Chaturthi

Katrina Kaif,Amrita Arora, Chunkey Pandey, Dia Mirza, Pranutan Bahl, Ramesh Taurani, Soha Ali Khan, Kunal Khemu, Sunil Grover, Varun Sharma, Ashmit Patel, Bhushan Kumar, Divya Kumar, Ekta Kapoor, Elli Avram, Isabelle Kaif, Kim Sharma, Kishan Kumar, Mini Mathur, Sohail Khan, Sophie Chaudhary at Arpita Khan’s home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019.

Katrina Kaif

Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Katrina Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Amrita Arora

Amrita Arora at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Amrita Arora at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Amrita Arora at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Amrita Arora at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Chunkey Pandey

Chunky Pandey at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Chunky Pandey at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Dia Mirza

Dia Mirza at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Dia Mirza at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Dia Mirza at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Dia Mirza at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Pranutan Bahl

Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Pranutan Bahl at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Ramesh Taurani

Ramesh Taurani at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ramesh Taurani at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Soha Ali Khan

Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Kunal Khemu

Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Soha Ali Khan, Kunal Khemu at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Sunil Grover

Sunil Grover at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sunil Grover at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sunil Grover at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Varun Sharma

Varun Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Varun Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Varun Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Ashmit Patel

Ashmit Patel at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ashmit Patel at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ashmit Patel at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ashmit Patel at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ashmit Patel at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Bhushan Kumar

Bhushan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Bhushan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Bhushan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Bhushan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Bhushan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Divya Kumar

Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Divya Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Ekta Kapoor

Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Ekta Kapoor at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Elli Avram

Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Elli Avram at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Isabelle Kaif

Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Isabelle Kaif at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Kim Sharma

Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kim Sharma at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Kishan Kumar

Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Kishan Kumar at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Mini Mathur

Mini Mathur at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Mini Mathur at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Mini Mathur at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Sohail Khan

Sohail Khan at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sohail Khan at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sohail Khan at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sohail Khan at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sohail Khan at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

Sophie Chaudhary

Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019Sophie Choudry at Arpita Khan's home for Ganesh Chaturthi on 2nd Sept 2019

LEAVE A REPLY