Madhur Bhandarkar, Shatrughan Sinha, Abhijeet Bhattacharya, Abhinav Kashyap, Manmohan Shetty, Govind Nihalani at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016 .

Abhijeet

Abhijeet Bhattacharya at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Abhijeet Bhattacharya at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Abhijeet Bhattacharya at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Abhinav Kashyap

Abhinav Kashyap at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Abhinav Kashyap at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Abhinav Kashyap at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Abhinav Kashyap at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Party Events

at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Govind Nihalani

Govind Nihalani, Manmohan Shetty at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Govind Nihalani, Manmohan Shetty at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Manmohan Shetty

Govind Nihalani, Manmohan Shetty at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Madhur Bhandarkar

Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Madhur Bhandarkar at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

Shatrugun Sinha

Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016Shatrughan Sinha at Gautam Ghose film screening on 17th April 2016

LEAVE A REPLY