Naseeruddin Shah, Kiran Shantaram, Dolly Thakore, Rajit Kapur at Shyam Benegal’s 81st bday on 14th Dec 2015.

Party Events

at Shyam Benegalat Shyam Benegalat Shyam Benegalat Shyam Benegal

Dolly Thakore

Dolly Thakore at Shyam BenegalDolly Thakore at Shyam Benegal

Kiran Shantaram

Kiran Shantaram at Shyam BenegalKiran Shantaram at Shyam Benegal

Nasiruddin Shah

Naseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam BenegalNaseeruddin Shah at Shyam Benegal

Rajit Kapur

Rajit Kapur at Shyam BenegalRajit Kapur at Shyam Benegal

Shyam Benegal

Shyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam BenegalShyam Benegal

LEAVE A REPLY