Nita, Akash Ambani at Yuvraj Singh’s retirement party in Estella

Nita Ambani, Akash Ambani, Raveena Tandon, Kim Sharma, Ajit Agarkar, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Manasi Scott, Narendra Kumar Ahmed, Neha Sharma, Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra at Yuvraj Singh’s retirement party in Estella juhu on 30th June 2019 .

Ajit Agarkar

Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Ajit Agarkar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Anusha Dandekar

Anusha Dandekar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Anusha Dandekar at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Anusha Dandekar, Karan Kundra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Anusha Dandekar, Karan Kundra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Anusha Dandekar, Karan Kundra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Karan Kundra

Anusha Dandekar, Karan Kundra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Anusha Dandekar, Karan Kundra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Party Events

at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Kim Sharma

Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Kim Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Manasi Scott

Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Manasi Scott at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Narendra Kumar Ahmed

Narendra Kumar Ahmed at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Narendra Kumar Ahmed at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Narendra Kumar Ahmed at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Neha Sharma

Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Neha Sharma at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Raveena Tandon

Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Raveena Tandon at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Vidhu Vinod Chopra

Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Anupama Chopra

Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Vidhu Vinod Chopra, Anupama Chopra at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Yuvraj

Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

Nita Ambani

Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019Nita Ambani, Akash Ambani at Yuvraj Singh's retirement party in Estella juhu on 30th June 2019

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.