Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah, Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015.

Deepika Padukone

Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone, Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone, Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone, Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Deepika Padukone snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Deepika Padukone, Priyanka Chopra snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015

Shefali Shah

Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015

Zoya Akhtar

Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015

Ritesh Sidhwani

Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015Priyanka Chopra, Zoya Akhtar, Ritesh Sidhwani, Shefali Shah snapped at Hard rock cafe before screening at Yashraj on 3rd June 2015

LEAVE A REPLY