Priyanka Thakur hosts Hi tea

at Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (28).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (9).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (38).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (6).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (19).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (51).JPG

Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012.

at Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (56).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (39).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (38).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (37).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (36).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (35).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (34).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (33).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (32).JPG

at Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (31).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (30).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (29).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (40).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (41).JPGat Priyanka Thakur hosts Hi tea in Ambassador Hotel, Mumbai on 26th Dec 2012 (54).JPG

LEAVE A REPLY