Rakhi Sawant at Tellychakkar bash

Rakhi Sawant, Ravi Dubey, Sargun Mehta, Munisha Khatwani, Krystal D Souza, Mahi Vij, Teejay Sidhu, Vivian Dsena, Aasiya Kazi, Shawar Ali, Ratan Rajput, Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016 .

Vahbiz Dorabjee

Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Vahbbiz Dorabjee at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Party Events

at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Aasiya Kazi at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Aasiya Kazi at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Krystle D’Souza

Krystal D Souza at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Krystal D Souza at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Krystal D Souza at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Krystal D Souza at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Mahi Vij

Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Mahi Vij at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Munisha Khatwani

Munisha Khatwani at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Munisha Khatwani at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Munisha Khatwani at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Rakhi Sawant

Rakhi Sawant at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Rakhi Sawant at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Rakhi Sawant at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Ratan Rajput

Ratan Rajput at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ratan Rajput at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ratan Rajput at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ratan Rajput at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Ravi Dubey

Ravi Dubey at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ravi Dubey at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ravi Dubey, Sargun Mehta at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Sargun Mehta

Ravi Dubey, Sargun Mehta at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Ravi Dubey, Sargun Mehta at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Sargun Mehta at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Sargun Mehta at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Shawar Ali

Shawar Ali at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Shawar Ali at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Shawar Ali at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Teejay Sidhu

Teejay Sidhu at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Teejay Sidhu at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Teejay Sidhu at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

Vivian Dsena

Vivian Dsena at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016Vivian Dsena at Tellychakkar bash on 11th Feb 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.