Shahrukh Khan, Arpita Khan visits Salman khan at salman’s house on 5th May 2015 .

Arpita Khan

Arpita Khan visits Salman khan at salmanArpita Khan visits Salman khan at salmanArpita Khan visits Salman khan at salman

Shahrukh Khan

Shahrukh Khan visits Salman khan at salmanShahrukh Khan visits Salman khan at salmanShahrukh Khan visits Salman khan at salmanShahrukh Khan visits Salman khan at salmanShahrukh Khan visits Salman khan at salmanShahrukh Khan visits Salman khan at salman

LEAVE A REPLY