Shamita, Raj Kundra, Dia, Anusha Dandekar, Karan Singh Grover at Bipasha Basu’s Birthday Party

Shamita Shetty, Raj Kundra, Dia Mirza, Karan Singh Grover, Manish Paul, Vikram Phadnis, Kiran Bawa, Candice Pinto, Anusha Dandekar, Karan Kundra, Aarti Singh, Sophie Choudry at Bipasha Basu‘s Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018.

Aarti Singh

Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Aarti Singh at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Anusha Dandekar

Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Karan Kundra

Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Anusha Dandekar, Karan Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Bipasha Basu

Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Candice

Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Candice Pinto at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Dia Mirza

Dia Mirza at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Dia Mirza at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Dia Mirza at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Kiran Bawa

Karan Bawa at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Bawa at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Karan Singh Grover

Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Karan Singh Grover at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Manish Paul

Manish Paul, Vikram Phadnis at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Manish Paul, Vikram Phadnis at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Madhavan

Madhavan at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Madhavan at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Shamita Shetty

Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Sophie Chaudhary

Sophie Choudry at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Sophie Choudry at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Sophie Choudry at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

Raj Kundra

Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018Shamita Shetty, Raj Kundra at Bipasha Basu's Birthday Party in Mumbai on 7th Jan 2018

LEAVE A REPLY