Sohail Khan, Arbaaz Khan, Vikas Bahl, Caterina Murino, Rajeev Khandelwal, Kritika Kamra, Sudhir Mishra, Jackky Bhagnani, Goldie Behl at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016.

Arbaaz Khan

Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Arbaaz Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Caterina Mourino

Caterina Murino at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Rajeev Khandelwal

Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Vikas Bahl, Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Vikas Bahl, Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Sohail Khan

Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sohail Khan at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Vikas Bahl

Vikas Bahl, Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Vikas Bahl, Caterina Murino, Rajeev Khandelwal at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Sudhir Mishra

Sudhir Mishra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sudhir Mishra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sudhir Mishra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Sudhir Mishra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Jackie Bhagnani

Jackky Bhagnani at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Jackky Bhagnani at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Jackky Bhagnani at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Jackky Bhagnani at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Jackky Bhagnani at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Goldie Behl

Goldie Behl at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Goldie Behl at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Goldie Behl at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

Kritika Kamra

Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016Kritika Kamra at a star-studded party for Caterina Murino on 26th July 2016

LEAVE A REPLY