Salim Khan, Sohail Khan, Arpita Khan, Helen, Seema Sachdev Khan, Maheep Kapoor, Sanjay Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015.

Arpita Khan

Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Arpita Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Party Events

at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Helen

Helen at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Helen at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Helen, Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Helen, Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Helen, Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Maheep Kapoor

Maheep Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Maheep Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Maheep Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Sanjay Kapoor

Sanjay Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sanjay Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sanjay Kapoor at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Seema Khan

Seema Sachdev Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Seema Sachdev Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Seema Sachdev Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Seema Sachdev Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Sohail Khan

Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

Salim Khan

Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015Sohail Khan, Salim Khan at Khan family dinner in Nido on 25th Dec 2015

LEAVE A REPLY