Sonakshi Sinha, Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016 .

Mandana Karimi

Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Sonakshi Sinha, Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016

Sonakshi Sinha

Sonakshi Sinha snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Sonakshi Sinha snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Sonakshi Sinha, Mandana Karimi snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Sonakshi Sinha snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016Sonakshi Sinha snapped at Ruka in Mumbai on 24th Feb 2016

LEAVE A REPLY