Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Salim Khan, Helen, Alvira Khan, Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016.

Alvira Khan

Alvira Khan at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Alvira Khan at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Alvira Khan, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

Ashwini Iyer Tiwari

Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Ashwiny Iyer Tiwari at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Ashwiny Iyer Tiwari, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Ashwiny Iyer Tiwari, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

Helen

Helen at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Helen at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Helen at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Helen at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

Salim Khan

Salim Khan at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

Sonam Kapoor

Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Ashwiny Iyer Tiwari, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

Swara Bhaskar

Alvira Khan, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Ashwiny Iyer Tiwari, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Alvira Khan, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar at Nil Battey Sannata screening on 5th June 2016

LEAVE A REPLY