Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Atul Kasbekar, Sonnalli Seygall, Farah Khan, Shekhar Ravjiani, Zaheer Khan, Kunal Deshmukh, Boman Irani, Ramesh Taurani, Bhumi Pednekar, Athiya Shetty, R Balki, Parsoon Joshi, Nikhil Advani, Ram Madhvani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016.

Party Events

at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Athiya Shetty

Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Athiya Shetty at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Atul Kasbekar

Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Swara Bhaskar

Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Bhumi Pednekar, Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Swara Bhaskar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Shekhar Ravjiani

Farah Khan, Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan, Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Kunal Deshmukh

Kunal Deshmukh at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Kunal Deshmukh at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Kunal Deshmukh at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Boman Irani

Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Boman Irani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Farah Khan

Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan, Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan, Shekhar Ravjiani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Farah Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Nikhil Advani

Nikhil Advani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani, Ram Madhvani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani, Ram Madhvani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Nikhil Advani, Ram Madhvani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Ram Madhwani

Nikhil Advani, Ram Madhvani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Parsoon Joshi

Parsoon Joshi at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Parsoon Joshi at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Parsoon Joshi at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Balki

R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016R Balki at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Ramesh Taurani

Ramesh Taurani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Ramesh Taurani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Ramesh Taurani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Ramesh Taurani at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Sonam Kapoor

Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonam Kapoor, Swara Bhaskar, Atul Kasbekar at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Sonnalli Seygall

Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Sonnalli Seygall at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

Zaheer Khan

Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016Zaheer Khan at Neerja Screening in Mumbai on 12th Feb 2016

LEAVE A REPLY