Sophie, Karan, Punit at Manish Malhotra’s birthday party at his bandra residence

Punit Malhotra, Sophie Choudry, Karan Johar, Kehkashan Patel, Freddy Daruwala at Manish Malhotra’s birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018 .

Freddy Daruwala

Freddy Daruwala at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Freddy Daruwala at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Freddy Daruwala at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Freddy Daruwala at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Freddy Daruwala at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018

Karan Johar

Karan Johar at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Karan Johar at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Karan Johar at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Karan Johar at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018

Kehkashan

Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Kehkashan Patel at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018

Punit Malhotra

Punit Malhotra at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Punit Malhotra at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Punit Malhotra at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Punit Malhotra at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018

Sophie Chaudhary

Sophie Choudry at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Sophie Choudry at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Sophie Choudry at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018Sophie Choudry at Manish Malhotra's birthday party at his bandra residence on 4th Dec 2018

LEAVE A REPLY