Vidya balan, Richa Chadda, Mukesh Bhatt, Rahul roy, Pooja Bhatt,Vishesh Bhatt, Mahesh Bhatt, Mohit Suri, Vikram Bhatt, Sreesanth, Ali Fazal, Gulshan Devaiya at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015.

Ali Fazal

Ali Fazal at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Ali Fazal at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Ali Fazal at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Ali Fazal at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Gulshan Devaiya

Gulshan Devaiya at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Mahesh Bhat

Mahesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Mukesh Bhatt, Rahul roy, Pooja Bhatt,Vishesh Bhatt, Mahesh Bhatt, Mohit Suri, Vikram Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Mohit Suri

Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt, Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Pooja Bhat

Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Mukesh Bhatt, Rahul roy, Pooja Bhatt,Vishesh Bhatt, Mahesh Bhatt, Mohit Suri, Vikram Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Rahul Roy

Rahul Roy at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Rahul Roy, Pooja Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Richa Chadda

Richa Chadda at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Richa Chadda at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Richa Chadda at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Richa Chadda at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Richa Chadda at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Sreesanth

Sreesanth at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Sreesanth at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Sreesanth at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Vidya Balan

Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vidya balan at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Vikram Bhat

Vikram Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vikram Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

Vishesh Bhatt

Vishesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt, Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015Vishesh Bhatt, Mohit Suri at Hamari Adhuri Kahani screening in Mumbai on 30th May 2015

LEAVE A REPLY