Daisy Shah, Madhurima Tuli, Manish Malhotra, Gaurav Chopra, Nisha Harale, Kim Sharma, Vandana Sajanani, Sandhya Shetty, Rajesh Khattar at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016.

Daisy Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Daisy Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Daisy Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Daisy Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Daisy Shah at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Gaurav Chopra

Gaurav Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Gaurav Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Gaurav Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Gaurav Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Gaurav Chopra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Kim Sharma

Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Kim Sharma at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Madhurima Tuli

Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Madhurima Tuli at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Manish Malhotra

Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Manish Malhotra at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Nisha Harale

Nisha Harale at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Nisha Harale at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Nisha Harale at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Nisha Harale at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Sandhya Shetty

Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Sandhya Shetty at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Vandana Sajanani

Vandana Sajnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Vandana Sajnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016Vandana Sajnani at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

2016 Lakme Fashion Week

at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016at Lakme Fashion Week 2016 Day 3 on 26th Aug 2016

Daisy Shah

LEAVE A REPLY