Jackky Bhagnani, Yuvika Chaudhary, Rashmi Desai, Anushka Ranjan, Ajaz Khan, Hrishita Bhatt, Shonali Nagrani, Shibani Kashyap, Rohit Verma walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015.

Ajaz Khan

Ajaz Khan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Ajaz Khan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Anushka Ranjan

Anushka Ranjan  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Anushka Ranjan walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Hrishita Bhat

Hrishita Bhatt walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Hrishita Bhatt walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Jackie Bhagnani

Jackky Bhagnani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Jackky Bhagnani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Jackky Bhagnani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Jackky Bhagnani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Jackky Bhagnani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Fashion Events

Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Model walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Rashmi Desai

Rashmi Desai  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Rashmi Desai  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Rashmi Desai  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Rashmi Desai  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Rohit Verma

Rohit Verma  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Rohit Verma  walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Shibani Kashyap

Shibani Kashyap walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Shibani Kashyap walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Shibani Kashyap walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Shonali Nagrani

Shonali Nagrani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Shonali Nagrani walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

Yuvika Chaudhry

Yuvika Chaudhary walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015Yuvika Chaudhary walk the ramp for Manali Jagtap Show on 15th Nov 2015

LEAVE A REPLY