Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week

Yami Gautam, Roshni Chopra, Shruti Seth, Tara Sharma, Zayed Khan walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019.

Roshni Chopra

Roshni Chopra walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Roshni Chopra walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Roshni Chopra walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Roshni Chopra walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

Shruthi Seth

Shruti Seth walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

Tara Sharma

Tara Sharma walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

Lakme Fashion Week

walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

Zayed Khan

Zayed Khan walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Zayed Khan walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

Yami Gautam

Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019-1Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019Yami Gautam walk the ramp for GAURI & NAINIKA SHOW at Lakme Fashion Week on 30th Jan 2019

LEAVE A REPLY