Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event

Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (45).JPGat Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (16).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (34).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (40).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (13).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (43).JPG

Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012.

at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (9).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (35).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (36).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (37).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (38).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (39).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (40).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (41).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (42).JPG

Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (43).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (44).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (45).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (46).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (47).JPGSwara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (48).JPG

LEAVE A REPLY