Vidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (19).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (28).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (14).JPG

Vidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012.

Vidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (28).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (21).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (20).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (19).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (14).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (6).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (24).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (25).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (26).JPG

Vidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (27).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (29).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (30).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (31).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (32).JPGVidya Balan promotes Kahani at Khar Station on 27th Jan 2012 (33).JPG

LEAVE A REPLY