Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak, Ajit Andhare, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran, Abhishek Pathak, Ishita Dutta, Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj, kailash Kher at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015 .

Ajay Devgan

Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan, Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat, Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Kumar Mangat Pathak, Ajit Andhare, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran, Abhishek Pathak at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat, Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Ishita Dutta, Vishal and rekha Bharadwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Ishita Dutta

Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran, Ishita Dutta at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak,Ajit Andhare, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat,Shriya Saran, Abhishek Pathak, Ishita Dutta, Vishal,Rekha at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Kailash Kher

Kailash Kher at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Kailash Kher at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Kailash Kher at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Nishikant Kamat

Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat, Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Rajat Kapoor

Rajat Kapoor at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Ishita Dutta, Vishal and rekha Bharadwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Vishal Bharadwaj

Vishal Bharadwaj, Rekha Bharadwaj, Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak,Ajit Andhare, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat,Shriya Saran, Abhishek Pathak, Ishita Dutta, Vishal,Rekha at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Rekha Bharadwaj

Vishal Bharadwaj, Rekha Bharadwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Rajat Kapoor, Kumar Mangat Pathak, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Ishita Dutta, Vishal and rekha Bharadwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Tabu

Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan, Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Nishikant Kamat, Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Nishikant Kamat at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Kumar Mangat Pathak, Ajit Andhare, Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran, Abhishek Pathak at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Kumar Mangat

Kumar Mangat Pathak,Ajay Devgn, Shriya Saran, Abhishek Pathak at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

Shriya Saran

Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran, Ajay Devgan at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Ajay Devgn, Tabu, Nishikant Kamat, Shriya Saran,Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015Tabu, Ajay Devgan, Shriya Saran at Drishyam trailor launch in PVR on 10th July 2015

LEAVE A REPLY