Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016.

Arbaaz Khan

Arbaaz Khan and Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan and Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan and Sohail Khan, Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016

Sohail Khan

Arbaaz Khan and Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan and Sohail Khan, Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan and Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Sohail Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016

Javed Jaffery

Arbaaz Khan and Sohail Khan, Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Javed Jaffrey grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016

Gauhar Khan

Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016

Rajeev Khandelwal

Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal, Gauhar Khan grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016Arbaaz Khan, Sohail Khan, Javed Jaffrey, Gauhar Khan, Rajeev Khandelwal grace the trailer launch of Fever on 14th June 2016

LEAVE A REPLY