Vishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director’s Diaries book launch in Mumbai on 9th Aug 2015.

Abhishek Kapoor

Abhishek Kapoor at DirectorAbhishek Kapoor at DirectorAbhishek Kapoor at DirectorAbhishek Kapoor at DirectorAbhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director

Launch Events

at Directorat Directorat Directorat Directorat Directorat Directorat Directorat Director

Farah Khan

Farah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorFarah Khan at DirectorMahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director

Mahesh Bhat

Mahesh Bhatt at DirectorMahesh Bhatt at DirectorMahesh Bhatt at DirectorMahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director

Subhash Ghai

Subhash Ghai at DirectorSubhash Ghai at DirectorAbhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director

Vishal Bharadwaj

Vishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai at Director

Prakash Jha

Prakash Jha at DirectorAbhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at DirectorVishal Bharadwaj, Abhishek Kapoor, Mahesh Bhatt, Farah Khan, Subhash Ghai, Prakash Jha at Director

LEAVE A REPLY