John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom

John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016.

Akshaye Khanna

Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016

Sajid Nadiadwala

Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016

Varun Dhawan

Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016

John Abraham

John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016

Jacqueline Fernandez

Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Varun Dhawan and Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna, Sajid Nadiadwala at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016Jacqueline Fernandez at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016John Abraham, Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Akshay Khanna at the Trailer Launch of Dishoom in Mumbai on 1st June 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.