Sana Khan, Karishma Tanna at spa launch

Karishma Tanna, Sandhya Shetty, Shama Sikander, Suchitra Pillai, Manasi Scott, Munisha Khatwani, Sana Khan, Rajiv Paul, Leena Mogre at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016.

Launch Events

at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Karishma Tanna

Karishma Tanna at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Karishma Tanna at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Karishma Tanna at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Karishma Tanna at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Karishma Tanna at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Leena Mogre

Leena Mogre at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Leena Mogre at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Manasi Scott

Manasi Scott at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Manasi Scott at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Munisha Khatwani

Munisha Khatwani at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Munisha Khatwani at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Rajiv Paul

Rajiv Paul at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Sana Khan

Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sana Khan at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Sandhya Shetty

Sandhya Shetty at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sandhya Shetty at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sandhya Shetty at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Sandhya Shetty at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Shama Sikandar

Shama Sikander at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Shama Sikander at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Shama Sikander at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Shama Sikander at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

Suchitra Pillai

Suchitra Pillai at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016Suchitra Pillai at spa launch in Mumbai on 27th Feb 2016

LEAVE A REPLY