Shahrukh, Ranbir, Abhishek, Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration

Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan, Ranbir kapoor, Bunty Walia, Kiran Rao, Apoorva Lakhia, Goldie Behl, Zaheer Khan, Virat Kohli, Shahrukh Khan, Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016.

Abhishek Bachchan

Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Amitabh Bachchan

Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Amitabh Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Apoorva Lakhia

Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Apoorva Lakhia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Launch Events

at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Bunty Walia

Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Bunty Walia at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Goldie Behl

Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Goldie Behl at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Kapil Sharma

Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kapil Sharma at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Kiran Rao

Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Kiran Rao at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Shahrukh Khan

Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Abhishek Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Shahrukh Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Ranbir Kapoor, Shahrukh Khan, Amitabh bachchan, Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Jaya Bachchan

Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Jaya Bachchan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Virat Kohli

Virat Kohli at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Virat Kohli at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

Zaheer Khan

Zaheer Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Zaheer Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Zaheer Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016Zaheer Khan at Pro Kabaddi innaguration on 25th June 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.