Vivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (45).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (35).JPGNeha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (45).JPGVivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (43).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (51).JPGNeha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (49).JPG

Vivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013.

Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (46).JPGNeha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (45).JPGVivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (42).JPGVivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (43).JPGVivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (44).JPGVivek Oberoi at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (45).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (14).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (16).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (35).JPG

Vivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (37).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (40).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (46).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (48).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (52).JPGVivek Oberoi, Neha Sharma at Jayanta Bhai Ki Love Story trailor launch in Gossip, Mumbai on 12th Jan 2013 (57).JPG

LEAVE A REPLY