Amruta Khanvilkar, Karishma Tanna, Upen Patel, Rashmi Desai, Nandish Sandhu, Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015.

Aishwarya Sakhuja

Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Aishwarya Sakhuja at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Amruta Khanvilkar

Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Amruta Khanvilkar at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Television Events

at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Karishma Tanna

Karishma Tanna at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Karishma Tanna at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Karishma Tanna at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Upen Patel

Karishma Tanna, Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Karishma Tanna, Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Upen Patel at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Nandish Sandhu

Nandish sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai, Nandish Sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai, Nandish Sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Nandish sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai, Nandish Sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

Rashmi Desai

Rashmi Desai at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai, Nandish Sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015Rashmi Desai, Nandish Sandhu at Nach Baliye season 7 photo shoot on 3rd June 2015

LEAVE A REPLY