Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Farah Khan, Shirish Kunder, Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016.

Neha Sharma

Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma,Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Neha Sharma at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Kangana Ranaut

Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Manoj Bajpai

Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut,Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Manoj Bajpai at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Farah Khan

Farah Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma,Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma,Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan, Neha Sharma, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Movie Premieres

at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Eijaz Khan

Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016Eijaz Khan at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Shirish kunder

Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma, Manoj Bajpai, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma,Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha Sharma,Farah Khan, Shirish Kunder at Kriti film premiere on 22nd June 2016

Neha

Kangana Ranaut, Neha at Kriti film premiere on 22nd June 2016Kangana Ranaut, Neha at Kriti film premiere on 22nd June 2016

LEAVE A REPLY