Rohit Shetty with Contestants at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8

Rohit Shetty, Geeta Phogat, Manveer Gurjar, Hina Khan, Nia Sharma, Shiny Doshi, Karan Wahi, Ravi Dubey, Ritwik Dhanjani, Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017.

Geeta Phogat

Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Geeta Phogat at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Hina Khan

Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan, Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan, Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan, Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Manveer Gurjar

Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan, Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Hina Khan, Manveer Gurjar at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Karan Wahi

Karan Wahi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Karan Wahi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Karan Wahi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Lopamudra Raut

Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Nia Sharma

Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Nia Sharma at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Ritwik Dhanjani

Rithvik Dhanjani at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rithvik Dhanjani at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rithvik Dhanjani at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Ritvik at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Rohit Shetty

Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Rohit Shetty at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Shiny Doshi

Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Shiny Doshi at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

Shantanu Maheshwari

Shantanu Maheshwari at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017Shantanu Maheshwari, Lopamudra Raut at the Launch of TV show Khatron Ke Khiladi Season 8 on 10th May 2017

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.