Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (1).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (162).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (161).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (160).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (159).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (158).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (157).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (156).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (155).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (154).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (153).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (152).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (151).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (150).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (149).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (148).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (147).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (146).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012 (145).JPG
Sanjeeda Sheikh at Star Plus Dandia shoot in Malad, Mumbai on 15th Oct 2012
Oct 16, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at English Vinglish premiere in PVR, Goregaon on 5th Oct 2012 (203).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at English Vinglish premiere in PVR, Goregaon on 5th Oct 2012
Oct 05, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012 (113).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012
Sep 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012 (112).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012
Sep 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012 (111).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012
Sep 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012 (110).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012
Sep 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012 (109).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sofitel grand bash in Bandra, Mumbai on 31st Aug 2012
Sep 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (19).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda,Reshmi at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (34).JPG
Sanjeeda,Reshmi at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh,Reshmi Ghosh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (107).JPG
Sanjeeda Sheikh,Reshmi Ghosh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh,Reshmi Ghosh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (105).JPG
Sanjeeda Sheikh,Reshmi Ghosh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (72).JPG
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (71).JPG
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (64).JPG
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (62).JPG
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (61).JPG
Sanjeeda Sheikh, Giriraj Kabra,Raj Mange,Reshmi Ghosh,Aparna Tarakad, Shreya Jha, Pankaj Tiwari,Sachin Shroff, Jayshree Soni at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (26).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (25).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (24).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (23).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (22).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (21).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (20).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (18).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (17).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (16).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (15).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (14).JPG
Sanjeeda Sheikh at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Sanjeeda at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012 (73).JPG
Sanjeeda at Sahara One TV stars Alibaugh day out in Mumbai on 29th July 2012
Jul 30, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Strings India Tour 2012 live concert in ITC Grand Maratha on 9th June 2012 (40).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Strings India Tour 2012 live concert in ITC Grand Maratha on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Strings India Tour 2012 live concert in ITC Grand Maratha on 9th June 2012 (39).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Strings India Tour 2012 live concert in ITC Grand Maratha on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Indian Telly Awards 2012 in Mumbai on 31st May 2012 (210).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Indian Telly Awards 2012 in Mumbai on 31st May 2012
Jun 01, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Indian Telly Awards 2012 in Mumbai on 31st May 2012 (209).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Indian Telly Awards 2012 in Mumbai on 31st May 2012
Jun 01, 2012
Sanjeeda Sheikh at Vicky Donor special screening hosted by John in PVR, Juhu, Mumbai on 19th April 2012 (67).JPG
Sanjeeda Sheikh at Vicky Donor special screening hosted by John in PVR, Juhu, Mumbai on 19th April 2012
Apr 20, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Vicky Donor special screening hosted by John in PVR, Juhu, Mumbai on 19th April 2012 (72).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Vicky Donor special screening hosted by John in PVR, Juhu, Mumbai on 19th April 2012
Apr 20, 2012
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012 (12).JPG
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012
Mar 17, 2012
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012 (13).JPG
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012
Mar 17, 2012
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012 (12).JPG
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012
Mar 17, 2012
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012 (11).JPG
Sanjeeda Sheikh at Bosco Ceasar bash in Andheri, Mumbai on 16th March 2012
Mar 17, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (211).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (198).jpg
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (197).jpg
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (195).jpg
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (193).jpg
Sanjeeda Sheikh, Aamir Ali at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (214).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (213).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (212).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (210).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (209).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (208).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (207).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (206).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (205).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (204).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (176).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (175).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali_s wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012 (174).jpg
Sanjeeda Sheikh at Amir Ali's wedding with Sanjeeda Sheikh in Khar Gymkhana, Mumbai on 2nd March 2012
Mar 03, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (190).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (189).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (188).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (187).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (186).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (185).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (184).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (183).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (182).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (181).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (180).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (179).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (178).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (177).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012 (176).JPG
Sanjeeda Sheikh at GR8 Women Achievers Awards 2012 on 15th Feb 2012
Feb 16, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed_s wedding reception on 15th Jan 2012 (66).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed's wedding reception on 15th Jan 2012
Jan 16, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed_s wedding reception on 15th Jan 2012 (46).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed's wedding reception on 15th Jan 2012
Jan 16, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed_s wedding reception on 15th Jan 2012 (44).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Zulfi Syed's wedding reception on 15th Jan 2012
Jan 16, 2012
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Cinevista Producer Siddharth  P Malhotra celebrates his Birthday in Mumbai on 9th Oct 2011 (10).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Sheikh at Cinevista Producer Siddharth P Malhotra celebrates his Birthday in Mumbai on 9th Oct 2011
Oct 10, 2011
Aamir Ali, Sanjeeda Shewikh at Shabri special screening in Fun Republic on 23rd Aug 2011 (49).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Shewikh at Shabri special screening in Fun Republic on 23rd Aug 2011
Aug 24, 2011
Aamir Ali, Sanjeeda Shewikh at Shabri special screening in Fun Republic on 23rd Aug 2011 (47).JPG
Aamir Ali, Sanjeeda Shewikh at Shabri special screening in Fun Republic on 23rd Aug 2011
Aug 24, 2011

492 files on 6 page(s)