Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (45)_5d638a331195d.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (44)_5d638a2f67905.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (43)_5d638a2d11e83.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (42)_5d638a28d78da.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (41)_5d638a24e34a4.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (40)_5d638a20acc2e.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (39)_5d638a1ca196b.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (38)_5d638a17b32f6.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (37)_5d638a136b3bc.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (36)_5d638a0f71625.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (35)_5d638a0bd7fcb.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (34)_5d638a07e175f.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (33)_5d638a042d32a.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (32)_5d638a00e004b.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (31)_5d6389fdac0a1.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (30)_5d6389fa43d22.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (29)_5d6389f4bdfa8.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (28)_5d6389f0e6421.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (27)_5d6389ed4d1a5.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (26)_5d6389e95d47f.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (25)_5d6389e57ed37.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (24)_5d6389dddf99c.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (23)_5d6389d88b4d8.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (22)_5d6389d3aeb47.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (21)_5d6389d07cc7b.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (20)_5d6389cb70964.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (19)_5d6389c7db322.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (18)_5d6389c3b8afd.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (17)_5d6389bec97f3.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (16)_5d6389bad77de.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (15)_5d6389b5ea992.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (14)_5d6389b16870a.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (13)_5d63897f0135f.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (12)_5d63895f941be.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (11)_5d63895893548.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (10)_5d63895307c9d.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (9)_5d63894da912e.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (8)_5d6389471d80d.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (7)_5d63894225130.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (6)_5d63893bc375f.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (5)_5d638935e7efc.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (4)_5d638932064e5.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (3)_5d63892e3a17d.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (2)_5d6389284b1d3.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019 (1)_5d6389238ed75.JPG
Shibani Dandekar walks for Bandana Narula At LFW 2019 on 24th Aug 2019
Aug 26, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (29)_5d5e4536bc4c7.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (47)_5d5e44bec270d.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (45)_5d5e44bd21ed1.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (43)_5d5e44ba84128.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (41)_5d5e44b8c2a64.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (39)_5d5e44b3bd8d4.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (37)_5d5e44b1b9fd2.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (36)_5d5e44afc6769.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (34)_5d5e44adccf59.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (32)_5d5e44ac0bf22.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (25)_5d5e44aa1ecd8.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (24)_5d5e44a834758.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (22)_5d5e44a6669c9.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (19)_5d5e44a49958f.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (18)_5d5e44a2c789c.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (16)_5d5e44a0c4bba.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (14)_5d5e449ed624c.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (12)_5d5e449c83488.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (10)_5d5e449a57af3.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (8)_5d5e44986fdee.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (6)_5d5e44968d342.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (4)_5d5e4494b10a2.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (2)_5d5e4492c5b5c.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (21)_5d5e4490f1109.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (19)_5d5e448f298e8.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (17)_5d5e448cc8760.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (14)_5d5e448aa7bdd.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (12)_5d5e44888e205.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (10)_5d5e448644755.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (8)_5d5e44847fce9.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (6)_5d5e4482a3950.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (5)_5d5e4480bd92b.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (4)_5d5e447ecdf95.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (3)_5d5e447cad709.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (2)_5d5e447a89dbb.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019 (1)_5d5e447766492.JPG
Farhan Akhtar and Shibani Dandekar walk the ramp for designer Payal Singhal on Lakme Fashion Wek Day 1 on 21st Aug 2019
Aug 22, 2019
 Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter_s club in bandra on 8th July 2019 (9)_5d2444c3b22ad.JPG
Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter's club in bandra on 8th July 2019
Jul 09, 2019
 Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter_s club in bandra on 8th July 2019 (7)_5d2444c21eee8.JPG
Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter's club in bandra on 8th July 2019
Jul 09, 2019
 Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter_s club in bandra on 8th July 2019 (5)_5d2444c05f8bb.JPG
Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter's club in bandra on 8th July 2019
Jul 09, 2019
 Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter_s club in bandra on 8th July 2019 (3)_5d2444be88823.JPG
Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter's club in bandra on 8th July 2019
Jul 09, 2019
 Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter_s club in bandra on 8th July 2019 (1)_5d2444bcc1a84.JPG
Faharn Akhtar & Shibani Dandekar spotted at otter's club in bandra on 8th July 2019
Jul 09, 2019
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019 (9)_5d19b7423bc3a.jpg
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019
Jul 01, 2019
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019 (8)_5d19b74027f4c.jpg
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019
Jul 01, 2019
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019 (7)_5d19b73e07ea4.jpg
Farhan Akhtar, Shibani Dandekar spotted at Bastian bandra on 30th June 2019
Jul 01, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019 (47)_5d0b33a27cbe0.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019 (46)_5d0b33a0f06a6.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019 (45)_5d0b339f628b1.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 (20)_5d0b339daa449.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 (19)_5d0b339bea373.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 (18)_5d0b339a42c38.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019
Jun 20, 2019
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019 (17)_5d0b3396aafc2.jpg
Shibani Dandekar at the Red Carpet of 1st Edition of Grazia Millennial Awards on 19th June 2019
Jun 20, 2019

984 files on 11 page(s)