Rahul Bajaj's bash

Venugopal Dhoot at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Venugopal Dhoot at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Tasneem Mehta at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Tasneem Mehta at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Sharad Pawar at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Sharad Pawar at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj with wife at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Rahul Bajaj with wife at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (32).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (17).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (16).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (15).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (14).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (13).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (12).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (11).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (10).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (9).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (8).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (7).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (6).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (5).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (4).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (3).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (2).jpg
Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Praful with Goel at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Praful with Goel at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Poonawala at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Poonawala at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh and Nita Ambani at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Mukesh and Nita Ambani at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (19).jpg
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (5).jpg
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (4).jpg
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (3).jpg
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (2).jpg
Mukesh Ambani, Nita Ambani,Rahul Bajaj at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Hiranandani at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Hiranandani at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
Harsh Goenka at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008.jpg
Harsh Goenka at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (73).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (72).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (71).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (70).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (68).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (67).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (65).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (58).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (52).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (51).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (48).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (47).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (34).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (33).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (31).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (30).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (29).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (28).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (27).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (26).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (25).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (24).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (18).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (17).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (16).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (15).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (12).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (11).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008
at Rahul Bajaj_s bash in Taj Hotel on 10th June 2008 (5).jpg
at Rahul Bajaj's bash in Taj Hotel on 10th June 2008
Jun 11, 2008

68 files on 2 page(s)