Gauhar Khan, Mandira bedi, Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards

Gauhar Khan, Gautam Gulati, Roshni Chopra, Mandira Bedi, Anu Ranjan, Sashi Ranjan, Anita Hassanandani, Ashok Pandit, Giaa Manek, Helly Shah, Himmanshoo Malhotra, Hina Khan, Jasveer Kaur, Kabir Khan, Karan Mehra, Nisha Rawal, Krystle D’Souza, Karan Patel, Nandish Sandhu, Payal Rohatgi, Sangram Singh, Ravi Dubey, Sargun mehta, Sanjeev Kapoor, Shashank Vyas, Sumona Chakravarti, Urvashi Dholakia, Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015.

Anita Hassanandani

Anita Hassanandani at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anita Hassanandani at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anita Hassanandani at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anita Hassanandani at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Anu Ranjan

Anu Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan, Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan, Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan, Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Sashi Ranjan

Anu Ranjan, Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Anu Ranjan, Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sashi Ranjan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Ashok Pandit

Ashok Pandit at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ashok Pandit at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ashok Pandit at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

ITA Awards

at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Gauhar Khan

Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gauhar Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Gautam Gulati

Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Gautam Gulati at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Giaa Manek

Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Giaa Manek at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Helly Shah

Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Helly Shah at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Himmanshoo Malhotra

Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Himmanshoo Malhotra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Hina Khan

Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Hina Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Jasveer Kaur

Jasveer Kaur at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Jasveer Kaur at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Kabir Khan

Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Kabir Khan at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Nisha Rawal

Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Karan Mehra

Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Mehra, Nisha Rawal at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Karan Patel

Karan Patel at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Patel at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Patel at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Karan Patel at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Krystle D’Souza

Krystle DKrystle DKrystle DKrystle DKrystle D

Mandira Bedi

Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Mandira Bedi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Nandish Sandhu

Nandish Sandhu at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Nandish Sandhu at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Nandish Sandhu at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Nandish Sandhu at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Payal Rohatgi

Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi, Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi, Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi, Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Sangram Singh

Payal Rohatgi, Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Payal Rohatgi, Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sangram Singh at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Sargun Mehta

Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Ravi Dubey

Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Ravi Dubey, Sargun mehta at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Roshni Chopra

Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Roshni Chopra at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Sanjeev Kapoor

Sanjeev Kapoor at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sanjeev Kapoor at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sanjeev Kapoor at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sanjeev Kapoor at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Shashank Vyas

Shashank Vyas at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Shashank Vyas at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Shashank Vyas at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Shashank Vyas at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Sumona Chakravarti

Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Sumona Chakravarti at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Urvashi Dholakia

Urvashi Dholakia at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Urvashi Dholakia at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Urvashi Dholakia at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Vahbiz Dorabjee

Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

Vivian Dsena

Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015Vivian Dsena, Vahbbiz Dorabjee at Gr8 ITA Awards in Mumbai on 6th Sept 2015

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.