Akshay Kumar, Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016.

Akshay Kumar

Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Akshay Kumar leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016

Parineeti Chopra

Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016Parineeti Chopra leave for Dubai with Emirates on 12th March 2016

LEAVE A REPLY