Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik, Bappi Lahiri, Bappa Lahiri, Anupam Kher, Sophie Chaudhary, Sharbani Mukherjee, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015.

Anupam Kher

Anupam Kher at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Anupam Kher, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Anupam Kher at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Anupam Kher at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Anupam Kher, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Durga Pooja Celebration

at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Bappa Lahari

Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri, Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Bappi Lahari

Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri, Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri, Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappa Lahiri, Bappi Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Tulsi Kumar

Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Bappi Lahiri, Tulsi Kumar at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Kavita Kaushik

Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Sumona Chakravarti

Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Kavita Kaushik at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sumona Chakravarti at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Madhurima Nigam

Madhurima Nigam at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Madhurima Nigam at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Madhurima Nigam at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Sharbani Mukherjee

Sharbani Mukherjee at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sharbani Mukherjee, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sharbani Mukherjee, Bappa Lahiri at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sharbani Mukherjee at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

Sophie Chaudhary

Sophie Chaudhary at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sophie Chaudhary at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sophie Chaudhary at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015Sophie Chaudhary at Durga Pooja Pandal on 20th Oct 2015

LEAVE A REPLY