Dharmendra, Pooja Batra, Jackie Shroff, Shaina NC, Poonam Dhillon, Ramesh Sippy, Kiran Juneja, Gulshan Grover, Sandhya Shetty, Madhoo Shah, Madhur Bhandarkar, Kunika, Parvez Damania, Rucha Gujrathi, Rituparna Sengupta at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016.

Andy

Andy at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Andy at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Launch Events

at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Dharmendra

Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra, Poonam Dhillon at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Gulshan Grover

Gulshan Grover at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Gulshan Grover at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Jackie Shroff

Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Kiran Juneja

Kiran Juneja at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Kiran Juneja, Ramesh Sippy at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Kunika

Kunika at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Kunika at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Madhoo

Madhoo Shah at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Madhoo Shah at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Madhur Bhandarkar

Madhur Bhandarkar at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Madhur Bhandarkar at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Parvez Damania

Parvez Damania at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Parvez Damania at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Pooja Batra

Pooja Batra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra, Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra, Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Pooja Batra, Jackie Shroff at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Poonam Dhillon

Poonam Dhillon at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Poonam Dhillon at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Dharmendra, Poonam Dhillon at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Rituparna Sengupta

Rituparna Sengupta at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Rituparna Sengupta at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Rucha Gujarathi

Rucha Gujrathi at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Rucha Gujrathi at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Sandhya Shetty

Sandhya Shetty at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Sandhya Shetty at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

Ramesh Sippy

Kiran Juneja, Ramesh Sippy at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016Kiran Juneja, Ramesh Sippy at the Savvy Honours to felicitate the women entrepreneurs in Taj Santacruz, Mumbai on 24th July 2016

LEAVE A REPLY