Malaika, Sana, Mugdha, Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations

Malaika Arora Khan, Kim Sharma, Nandana Sen, Shobhaa De, Gulshan Grover, Gautam Gulati, Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan, Pooja Bhatt, Vivek Vaswani, Sona Mohapatra, Shaina NC, Siddharth Kannan, Mugdha Godse at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016.

Savvy Magazine Cover

at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Gautam Gulati

Gautam Gulati at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Gautam Gulati at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Gulshan Grover

Gulshan Grover at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Kim Sharma

Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Kim Sharma at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Malaika Arora Khan

Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Ramesh Sippy at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Ramesh Sippy at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Ramesh Sippy at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan, Ramesh Sippy at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Malaika Arora Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Mugdha Godse

Mugdha Godse at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Mugdha Godse at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Mugdha Godse at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Mugdha Godse at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Nandana Sen

Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen, Kim Sharma, Zarine Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen, Kim Sharma, Zarine Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Pooja Bhat

Pooja BHatt at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Pooja BHatt at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Sana Khan

Sana Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sana Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sana Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Sandhya Shetty

Sandhya Shetty at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sandhya Shetty at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Sanjay Khan

Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Shaina NC

Shaina NC at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shaina NC at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shaina NC at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shaina NC at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Shobha De

Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Shobhaa De at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen, Kim Sharma, Zarine Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen, Kim Sharma, Zarine Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Nandana Sen, Kim Sharma, Zarine Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Sona Mahapatra

Sona Mohapatra at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sona Mohapatra at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sona Mohapatra at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Siddharth Kannan

Siddharth Kannan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Siddharth Kannan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Vivek Vaswani

Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Vivek Vaswani at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

Zayed Khan

Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Sanjay Khan, Zarine Khan, Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016Zayed Khan at Savvy Magazine covers celebrations in Mumbai on 9th April 2016

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.