Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016.

Sarah Jane

Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

Neha Dhupia

Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

Anushka Manchanda

Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Anushka Manchanda at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

Launch Events

at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

Ashmit Patel

Ashmit Patel at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Ashmit Patel at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

Tanisha Mukherjee

Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016Neha Dhupia, Sarah Jane Dias, Ashmit Patel, Anushka Manchanda, Tanisha Mukherjee at Natasha J preview in Mumbai on 9th Aug 2016

LEAVE A REPLY