Daisy Shah, Zarine Khan, Sharman Joshi, Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015.

Daisy Shah

Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan, Sharman Joshi and Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015

Sharman Joshi

Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Sharman Joshi at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015

Karan Singh

Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan, Sharman Joshi and Karan Singh at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015

Zarine Khan (actress)

Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015Daisy Shah, Zarine Khan at Hate Story 3 on location in Mumbai on 6th July 2015

LEAVE A REPLY