Nana Patekar

Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (34)_58760910d434f.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (43)_587608ffacc51.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (41)_587608ff0ee68.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (40)_587608fe6b10f.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (39)_587608fdc6c9b.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (38)_587608fd079b6.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (37)_587608fc4b9f8.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (36)_587608fb9fc98.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (35)_587608fb11ee2.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (33)_587608fa6356d.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (32)_587608f9c8183.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (31)_587608f93c54e.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (30)_587608f867788.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (29)_587608f79721b.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (28)_587608f6dfe68.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (27)_587608f63241c.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (26)_587608f569501.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (25)_587608f4af0b3.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (24)_587608f410571.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (23)_587608f352b79.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (22)_587608f29a00b.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (21)_587608f206497.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (20)_587608f15dfca.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (19)_587608f0bbe90.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (18)_587608f027786.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (17)_587608ef91fae.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (16)_587608ef05c3e.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (15)_587608ee6e564.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (14)_587608edbeb88.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (13)_587608ed2e1e2.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (12)_587608ec8b321.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017 (11)_587608ebc23a5.JPG
Nana Patekar in conversation with Prasoon Joshi on 10th Jan 2017
Jan 11, 2017
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (12)_5797637ae847c.JPG
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (17)_579763775a667.JPG
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (15)_579763769c20b.JPG
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (13)_57976375d8de0.JPG
Nana Patekar, Shailender Singh at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (11)_57976375032ab.JPG
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (10)_57976373b24b6.JPG
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (9)_579763721a728.JPG
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (8)_579763707be43.JPG
Nana Patekar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Kapil Dev, Nana Patekar, Shailender Singh, Madhur Bhandarkar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (25)_5797636e89c38.JPG
Kapil Dev, Nana Patekar, Shailender Singh, Madhur Bhandarkar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Kapil Dev, Nana Patekar, Shailender Singh, Madhur Bhandarkar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016 (23)_5797636d6afd4.JPG
Kapil Dev, Nana Patekar, Shailender Singh, Madhur Bhandarkar at Sunshine Music film meet on 25th July 2016
Jul 26, 2016
Nana Patekar at Maharastrian award by Lokmat on 1st April 2016 (51)_56ffad4b02523.JPG
Nana Patekar at Maharastrian award by Lokmat on 1st April 2016
Apr 02, 2016
Nana Patekar at Maharastrian award by Lokmat on 1st April 2016 (3)_56ffad48791a1.JPG
Nana Patekar at Maharastrian award by Lokmat on 1st April 2016
Apr 02, 2016
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (24)_56e40bae908e4.JPG
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (27)_56e40b73ef9d7.JPG
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (25)_56e40b732065d.JPG
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (22)_56e40b724a503.JPG
Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Ashok Saraf, Sachin Pilgaonkar, Nana Patekar, Shankar Mahadevan at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (36)_56e40b71a3f7c.JPG
Ashok Saraf, Sachin Pilgaonkar, Nana Patekar, Shankar Mahadevan at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Ashok Saraf, Sachin Pilgaonkar, Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016 (28)_56e40b70c60f2.JPG
Ashok Saraf, Sachin Pilgaonkar, Nana Patekar at Zee Marathi Awards on 11th March 2016
Mar 12, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (211)_56c99a0d5299f.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (210)_56c99a0c0cc90.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (209)_56c99a0ab518e.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (208)_56c99a09811a1.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (207)_56c99a0880c1a.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (206)_56c99a07774bb.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (205)_56c99a0662061.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016 (204)_56c99a04866c7.JPG
Nana Patekar at zee cine awards 2016 on 20th Feb 2016
Feb 21, 2016
Nana Patekar at Natsamrat bash on 10th Jan 2016 (84)_5693bfc4dd802.JPG
Nana Patekar at Natsamrat bash on 10th Jan 2016
Jan 11, 2016
Nana Patekar, Sukhwinder Singh at Natsamrat bash on 10th Jan 2016 (80)_5693bf772528a.JPG
Nana Patekar, Sukhwinder Singh at Natsamrat bash on 10th Jan 2016
Jan 11, 2016

723 files on 13 page(s)