Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (8).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (10).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (11).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (12).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (13).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (14).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (15).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (34).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (35).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (36).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (37).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (38).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (39).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (40).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (41).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (42).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (43).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (44).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (45).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (46).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (47).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (48).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (49).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012 (9).JPG
Swara Bhaskar at Machli Jal Ki Rani Hai Movie Promotion Event in Madh Island on 4th June 2012
Jun 05, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (13).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (14).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (15).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (16).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (17).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (18).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012  (19).JPG
Swara Bhaskar at IIFA Awards 2012 Red Carpet in Singapore on 9th June 2012
Jun 10, 2012
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma_s Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012 (1).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma's Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012
Oct 21, 2012
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma_s Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012 (2).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma's Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012
Oct 21, 2012
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma_s Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012 (3).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma's Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012
Oct 21, 2012
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma_s Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012 (4).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Abhishek Sharma's Fitness on the go book in MCA on 20th Oct 2012
Oct 21, 2012
Deepti Farooque, Farooque Sheikh, Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (3).JPG
Deepti Farooque, Farooque Sheikh, Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Deepti Farooque, Farooque Sheikh, Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (4).JPG
Deepti Farooque, Farooque Sheikh, Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (21).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (22).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (23).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (24).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (27).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (29).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (30).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (31).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013 (28).JPG
Swara Bhaskar at the promotions of Listen Amaya in PVR, Mumbai on 15th Jan 2013
Jan 16, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (58).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (59).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (62).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (65).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (66).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (67).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (68).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land_s End, Mumbai on 9th March 2013 (64).JPG
Swara Bhaskar at Teachers Awards in Taj Land's End, Mumbai on 9th March 2013
Mar 10, 2013
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013 (61).JPG
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013 (63).JPG
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013 (62).JPG
Swara Bhaskar at Announcement of Screenwriters Lab 2013 in Mumbai on 10th March 2013
Mar 11, 2013
Swara Bhaskar at People magazine brunch in Oshiwara, Mumbai on 21st April 2013 (7).JPG
Swara Bhaskar at People magazine brunch in Oshiwara, Mumbai on 21st April 2013
Apr 22, 2013
Swara Bhaskar at People magazine brunch in Oshiwara, Mumbai on 21st April 2013 (8).JPG
Swara Bhaskar at People magazine brunch in Oshiwara, Mumbai on 21st April 2013
Apr 22, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (1).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (2).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (3).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (4).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (5).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (7).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (8).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (9).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (10).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (11).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (12).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013 (6).JPG
Swara Bhaskar at Shivan Naresh event in F Bar, Mumbai on 23rd April 2013
Apr 24, 2013
Aanand. L. Rai, Sonam Kapoor, Dhanush, Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (87).JPG
Aanand. L. Rai, Sonam Kapoor, Dhanush, Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Aanand. L. Rai, Sonam Kapoor, Dhanush, Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (91).JPG
Aanand. L. Rai, Sonam Kapoor, Dhanush, Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (16).JPG
Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (60).JPG
Krishika Lulla, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Sonam Kapoor, Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (43).JPG
Sonam Kapoor, Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Sonam Kapoor, Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (46).JPG
Sonam Kapoor, Dhanush, Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (7).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (8).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013 (9).JPG
Swara Bhaskar at the launch of Raanjhanaa in Filmcity, Mumbai on 10th May 2013
May 11, 2013
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013 (26).JPG
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013
Jun 23, 2013
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013 (27).JPG
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013
Jun 23, 2013
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013 (28).JPG
Swara Bhaskar at Chandan Cinema in Mumbai on 22nd June 2013
Jun 23, 2013
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (101).JPG
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (103).JPG
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (104).JPG
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (106).JPG
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (108).JPG
Swara Bhaskar and Sarah Jane at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (73).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (74).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (75).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (76).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (77).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (78).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (79).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013 (81).JPG
Swara Bhaskar at Zanaya store launch in Kemps Corner, Mumbai on 23rd July 2013
Jul 24, 2013

1439 files on 15 page(s)